Łożyska kulowe

Stosowane są w wannach pralnicy szerokościowej. Proces obróbki tkanin w pralnicy prowadzony zarówno w kąpielach o charakterze słabego kwasu jak i zasady. Temperatura kąpieli nie przekracza 100 oC. Warunki pracy sprawiają, iż łożyska kulowe wykonane są z tworzywa grafitowego lub węglowego z udziałem żywicy epoksydowej - symbol tworzywa: EGW1. 


Tworzywo łożyska kulowego charakteryzuje się następującymi własnościami fizyko-mechanicznymi:

  • gęstość pozorna
  • nasiąkliwość w wodzie
  • twardość wg Shore'a "D"
  • współczynnik tarcia
- powyżej 1,8 kg/dm3 
- poniżej 2 % wag.
- powyżej 75 oSh
- poniżej 0,15

Aktualnie produkowane są łożyska kulowe o średnicy kuli Ø 50 mm z otworem Ø 26 mm.

Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej produkowanych łożysk nie może przekraczać 
1800C


Na życzenie, dla ilości powyżej 100 sztuk, może zostać 
podjęta produkcja łożysk kulowych o innych gabarytach

Innym zastosowaniem łożysk kulowych są przepustnice układów wentylacyjnych w elektrowniach oraz kotłowniach.

Materiałami wyjściowymi do ich produkcji są:

  • Tworzywa grafitowe drobnoziarniste nasycane stopem łożyskowym OT-8 oraz antymonem - WSO
  • Tworzywa grafitowe na spoiwie żywicy termoutwardzalnej np. epoksydowej - 4E52DX